رمز خود را فراموش کرده اید ؟

نورومارکتینگ چیست؟

براي فهم بهتر نورومارکتینگ باید بدانیم نوروساینس چه علمی است و به چه کار می آید؟ نوروساینس علمی است که به مطالعه نحوه عملکرد سیستم عصبی در انسان و حتی حیوانات می پردازد. سیستم اعصاب انسان از میلیاردها سلول عصبی که با یکدیگر مبادله اطلاعات دارند تشکیل شده است. یکی از موضوعات مورد مطالعه در نوروساینس، شناسایی عملکرد انسان و ویژگی هاي او بر اساس ارتباطات و فعالیت نورون هاست. می توان گفت که مهم ترین بخش از سیستم عصبی انسان مغز است که کانون توجه علم نوروساینس نیز می باشد. دانشمندان این حوزه با مطالعه نحوه کارکرد مغز در انسان، به علت هاي ناشناخته رفتار انسانی پی می برند. نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی یکی از کاربردهاي نوروساینس است. علم نوروساینس به دلیل حیطه هاي بسیار جذاب پژوهشی و کاربردي خود، توجه متخصصان علمی و تجاري را جلب کرده است. از توانایی فهم « تصمیم براي خرید » نحوه پاسخدهی مغز به تبلیغات بازرگانی گرفته، تا موضوع جهش بزرگی در علم بازاریابی ایجاد کرده است. از آنجا که بازاریابی در این شکل، از نوروساینس بهره زیادي می برد اصطلاح بازاریابی عصبی یا نوروساینس مشتري شکل گرفته است.

اصطلاح "بازاریابی عصبی" از سال 2002 رواج یافته است. نوروساینس از طرق مختلفی می تواند در بازاریابی وارد شده و بینش عمیق تري از رفتار مشتري و تصمیم گیري او ارائه دهد. این علم هم چنین درك بهتري از تبلیغات ایجاد کرده، و در طراحی وساخت برند بهتر یاري می رساند و در نهایت با تحلیلی واقعی از بازار، به سیاستمداران در
امر مدیریت منابع مالی و انسانی کمک می کند. براي مدیران تبلیغات، بازاریابی و برند، فنون تحقیقاتی نوین بینش مهمی نسبت به اینکه چرا مشتریان یک محصول یا خدمات را به دیگري ترجیح می دهند، ارائه می کند. این شناخت
به آنها در درك اینکه چگونه قضاوت ها انجام می شوند و چرا بعضی موفق می شوند درحالیکه که بعضی دیگر شکست می خورند، یاري می رساند. اغلب دیده شده که تفاوت میان موفقیت و شکست به به تغییرات جزئی در طرح، رنگ و یا نحوه ارائه کالا مربوط می شود. در واقع بعضی مواقع مسائلی که به نظر با اهمیت نمی رسند مثل تغییرات در فونت،
می تواند تاثیرات عمیقی روي واکنش ناخودآگاه مشتریان داشته باشد

بالا