رمز خود را فراموش کرده اید ؟

معرفی بخش های مغز انسان در بازاریابی عصبی

مغز انسان از 3 بخش مجزا اما به هم مرتبط تشکیل شده است. کشفیات اخیر در مغز انسان حالی از آن است که ما در تصمیم گیری از این 3 بخش استفاده می کنیم.

این 3 بخش عبارتند از :

1-مغز جدید و یا کورتکس : این بخش از مغز داده های منطقی را پردازش می کند و استنباط های خود را در اختیار دو بخش دیگر مغز قرار می دهد.

2-مغز میانی : احساس می کند. این ناحیه از مغز وظیفه پردازش هیجانات و احساسات را بر عهده دارد. مغز میانی نیز حاصل کار خود را در اختیار دیگر اجزا قرار میدهد.

3-مغز قدیم یا اولیه یا خزنده : تصمیم گیری می کند. این مغز، جنگنده است. آن هم از این بابت که این مغز با مقوله بقای بشر و حفظ آن سر و کار دارد به همین دلیل است که به مغز خزنده معروف است.

مغز خزنده از دو مغز دیگر اطلاعات می گیرد ولی تصمیم آخر با این مغز است.

مطابق یافته های محققان به محض دانستن آن که تصمیم گیر واقعی مغز اولیه است تمام استراتژی های فروش و بازاریابی شما باید اصول کاملا متفاوتی را در مسیر برقراری ارتباط با مشتری در پیش گیرد. باید به مغز میانی هم توجه زیادی کرد زیرا تصمیم گیری مغز اولیه تحت تاثیر مغز میانی است و  مغز اولیه به شدت تحت تاثیر مغز میانی است.

بالا