رمز خود را فراموش کرده اید ؟

کاربردهای نورومارکتینگ

نورومارکتینگ در موارد زیادي کاربرد دارد که می توان آنها را در چند گروه عمده دسته بندي کرد:

فرایندهاي دخیل در تصمیم گیري و رفتار مشتري
برندسازي
تبلیغات
سیاست (نوروپلیتیک)
اقتصاد (نورواکونومی)

چند نمونه از موفقیت های نورومارکتینگ:

نمایندگان شرکت موتورولا می گویند که موفقیت هاي بزرگی در تثبیت موقعیت کالاهاي خود با استفاده از
نورومارکتینگ کسب کرده اند و با این شیوه به جواب سؤالاتی دست یافته اند که هرگز ممکن نبود به مغزشان خطور کند. بیوك به افزایش فروش از 9% به 40 % دست یافته است.
نورومارکتینگ به ارزیابی عینی از فعالیت هیجانی و ناهشیار می پردازد و امتیاز بزرگ آن در همین است. در این شیوه ما بر فعالیت نوروبیولوژیکی برانگیخته شده توسط سخنران، گفتار، تبلیغ تلویزیونی، وبسایت، شعارهاي تبلیغاتی و یا هرگونه وسیله ارتباطی دیگر تمرکز کرده و آنها را به پارامترهاي درگیري هیجانی، توجه و به یاد سپاري ترجمه می کنیم که زمینه ساز بهبودعملکرد و افزایش مقبولیت می گردند.
واقعیت این است که سنجش میزان تأثیر یک تبلیغ پیش از آنکه روي آنتن برود، بسیار دشوار است. با کمک ابزارهایی نظیر پلک زدن و ، (HRV) نرخ ضربان قلب ، (ERP و QEEG) فعالیت الکتریکی مغز ،(Eye tracking) ردیابی حرکات چشم می توان واکنش هایی را که نشان دهنده ي توجه، خستگی یا برانگیختگی هیجانی هستند را ثبت کرد. (SC) مقاومت پوست نقشه هاي مغزي نشان می دهند که پاسخ ناهشیار فرد به یک محرك مثبت یا منفی بوده است. تغییر می کند. براي مثال فعالیت الکتریکی سمت راست قشر (EEG) هنگامی که هیجانی تجربه می شود فعالیت الکتریکی مغز پیشانی نشاندهنده ي خشم یا غمگینی می باشد در حالیکه فعالیت الکتریکی در سمت چپ پیش پیشانی می تواند ناشی از اشتیاق و شور باشد. این فعالیت ها همراه با سایر علائم فیزیولوژیک در نظر گرفته می شوند تا شدت هیجان و توجه را مشخص کنند.
تبلیغ بسیار دلپذیر یا بسیار زننده می تواند روي میزان هدایت پوست که تحت تأثیر تعریق است، اثر گذارد. سرعت تپش قلب نیز توجه و برانگیختگی نسبت به آگهی هاي بازرگانی را نشان می دهد، همچنین نشانه خوشایندي هیجان ایجاد شده نیز می باشد. در کل، محرك هاي مثبت به افزایش در نرخ ضربان می انجامند، در حالیکه محرك هاي منفی برعکس عمل می کنند.
٥ ردیابی چشم این امکان را می دهد که نقاط مورد توجه مشتري در ویترین یا تبلیغ مشخص شود و با کمک برنامه هاي شناسایی حالت هاي چهره می توان تأثیر تبلیغات را روي چهره مصرف کنندگان مشاهده کرد.
2) استفاده می کنیم. علاوه بر سیگنال هاي ERP , 1QEEG) EEG ما در مطالعات خود به طور گسترده اي از سیستم هاي ثبتمغزي، از اندازه گیري سایر پارامترهاي فیزیولوژیکی از قبیل ضربان قلب، میزان رسانایی پوست، تشخیص حالت هاي چهره 3 و ردیابی چشم نیز استفاده می شود. به کارگیري ترکیبی از تکالیف و الگوریتم هاي روانشناسی و مهندسی، کامپیوتر را قادر می سازد

هر یک از معیارهاي زیر را معین کند:

معیاري براي اندازه گیري این که به یک پیام به خصوص، چه میزان توجه شده است.
میزانی براي واکنش هیجانی است. در این مورد خوشایندي (هیجان مثبت/منفی) و شدت یا برانگیختگی
(برانگیخته/تهییج نشده) مشخص می گردد. احتمال رمزگذاري در حافظه بلند مدت است و مشخص می کند پیام خاص چقدر به حافظه سپرده شده است. ردیابی ،EEG براي تشخیص هیجان، شدت و میزان آن، میزان توجه فرد و به یاد سپاري محرك تبلیغاتی از ترکیبی از ابزار یعنی چشم، ضربان قلب، هدایت پوست و تشخیص حالت هاي چهره استفاده می شود و در نهایت با کمک محاسبات ضریبی به نام ضریب جذابیت 4 محاسبه شده که میزان موفقیت و جذابیت پیام تبلیغاتی را نشان می دهد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا